Leki zawierające escitalopram:

Escitalopram — co to jest, jak działa

Escitalopram to nowa generacja bardzo silnych selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny. Substancja blokuje transport serotoniny do neuronu presynaptycznego, zwiększając jej stężenie w ośrodkowym układzie nerwowym.

Niedobór serotoniny („hormonu szczęścia”) jest jednym z czynników wpływających na występowanie depresji, bezsenności i stanów lękowych. Zwiększenie jej poziomu w układzie przyczynia się do regulacji i poprawy nastroju.

Escitalopram nie wiąże się (lub wiąże się jedynie w niewielkim stopniu) z receptorami serotoninergicznymi, dopaminergicznymi, histaminowymi, adrenergicznymi, muskarynowymi, opioidowymi i beznzodiazepinowymi.

Zawarty w lekach escitalopram bardzo dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego, a maksymalne stężenie we krwi osiąga po 4 godzinach. Biologiczny czas półtrwania substancji wynosi 30 godzin (czas, w którym stężenie leku osiąga połowę maksymalnej wartości), a w przypadku metabolitów escitalopramu jest znacznie dłuższy.

Escitalopram — na co, wskazania

Leki zawierające escitalopram wykorzystywane są wyłącznie w leczeniu osób dorosłych cierpiących na zaburzenia, takie jak:

 • duże epizody depresyjne;
 • zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne;
 • zaburzenia lękowe uogólnione; 
 • zaburzenia lękowe z napadami (lub bez) lęku przed otwartą przestrzenią;
 • fobia społeczna.

Escitalopram — jak stosować, dawkowanie

Leki zawierające escitalopram występują w postaci tabletek powlekanych, tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej i kropli. Wszystkie preparaty stosowane są doustnie,  zazwyczaj raz dziennie.

Jedzenie nie wpływa na wchłanianie substancji, dlatego leki mogą być przyjmowane niezależnie od spożywania posiłków.

Dawka leku uzależniona jest od rodzaju zaburzenia i nasilenia objawów.

Dawkowanie:

 • Duże epizody depresyjne: escitalopram 10 mg/d, w przypadku braku poprawy po upływie 2-4 tygodni dawkę można zwiększyć do 20 mg/d. Nie należy przerywać leczenia przed upływem 6 miesięcy od ustąpienia objawów.
 • Zaburzenia lękowe uogólnione i zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne: początkowo 10 mg escitalopramu na dobę, w razie konieczności możliwe jest zwiększenie dawki do 20 mg/d.
 • Zaburzenia lękowe z napadami (lub bez) lęku: początkowo escitalopram 5 mg/d, później 10 mg/d. W razie konieczności możliwe jest podwyższenie dawki — max. escitalopram 20 mg. Leczenie powinno trwać kilka miesięcy.
 • Fobia społeczna: 10 mg escitalopramu na dobę. Po uzyskaniu poprawy (2-4 tygodnie) dawkę można zmniejszyć do 5 mg lub w razie potrzeby zwiększyć do 20 mg. Niezależnie od objawów leczenie należy kontynuować przez 12 tygodni.

W przypadku seniorów zalecane jest zastosowanie połowy dawki początkowej i połowę dawki maksymalnej.

Przy stosowaniu leków u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i/lub nerek, zaleca się wykorzystywanie mniejszych dawek początkowych i obserwację reakcji. W przypadku braku niepokojących objawów można zwiększyć dawkę leku.

Odstawianie preparatów zawierających escitalopram powinno odbywać się stopniowo i trwać nie krócej niż 1-2 tyg.

Escitalopram — przeciwwskazania, środki ostrożności

Nie należy stosować escitalopramu u pacjentów:

 • poniżej 18. roku życia;
 • uczulonych lub nadwrażliwych na działanie substancj czynnej;
 • przyjmujących inhibitory MAO;
 • z wydłużonym odstępem QT (fragment zapisu z EKG zależny od pracy serca);
 • z padaczką lekooporną.

Inhibitory MAO

Należy zachować 14 dni przerwy od zakończenia leczenia nieodwracalnym inhibitorem MAO oraz przynajmniej 24 h przerwy od odstawienia odwracalnego inhibitoa MAO przed zastosowaniem escitalopramu. Rozpoczęcie przyjmowania inhibitorów MAO może nastąpić dopiero po 7 dniach od odstawienia escitalopramu.

Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów:

 • z napadami lękowymi (może wystąpić nasilenie objawów w ciągu pierwszych 2 tygodni leczenia);
 • z padaczką (kontrolowaną farmakologicznie);
 • z manią lub hipomanią (pojawienie się fazy maniakalnej w trakcie leczenia jest wskazaniem do odstawienia escitalopramu);
 • chorych na cukrzycę (konieczne jest dostosowanie dawek leków);
 • z myślami samobójczymi (w pierwszych tygodniach leczenia zwiększa się ryzyko nasilenia objawów);
 • przyjmujących leki przeciwzakrzepowe lub z zaburzeniami krzepnięcia (występuje ryzyko wystąpienia nieprawidłowych krwawień);
 • znajdujących się w grupie ryzyka wystąpienia hiponatremii (niedobór sodu we krwi);
 • z chorobą niedokrwienną serca (mogą występować zaburzenia rytmu);
 • leczonych za pomocą elektrowstrząsu (SSRI mogą nasilać napady drgawkowe).

Escitalopram — interakcje z innymi lekami

Równoczesne stosowanie escitalopramu z niektórymi lekami może doprowadzić do wystąpienia interakcji. Przed przyjęciem escitalopramu pacjenci powinni poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych preparatach.

Szczególnie należy zwrócić uwagę na:

 • inhibitory MAO — nie należy stosować ich równocześnie z escitalopramem;
 • sole litu, tryptofan — mogą nasilać działanie selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny;
 • preparaty przeciwzakrzepowe — escitalopram może nasilać ich działanie;
 • leki obniżające próg drgawkowy — SSRI mogą wpływać na ich skuteczność;
 • inhibitory CYP2C19 (np. omeprazol) lub cymetydynę — mogą wywoływać zwiększenie stężenia escitalopramu we krwi;
 • leki metabolizowane przez CYP2D6 (np. metoprolol) — escitalopram jest inhibitorem CYP2D6;
 • ziele dziurawca — może wpływać na wystąpienie silniejszych działań niepożądanych.

Escitalopram — skutki uboczne

Jak wszystkie leki escitalopram może powodować działania niepożądane. Reakcja na substancję zależy pd organizmu, dlatego skutki uboczne mogą, ale nie muszą pojawić się u każdego pacjenta.

Bardzo częste działania niepożądane po escitalopramie (występujące częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • nudności.

Częste działania niepożądane po escitalopramie (występujące częściej niż u 1 na 100, ale rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • zwiększenie masy ciała;
 • senność lub bezsenność;
 • bóle i zawroty głowy;
 • parestezje;
 • zapalenie zatok;
 • biegunki lub zaparcia;
 • wymioty;
 • drżenie i niepokój psychoruchowy;
 • potliwość;
 • bóle mięśni i/lub stawów;
 • wzrost lub spadek apetytu;
 • zmęczenie;
 • gorączka;
 • zaburzenie czynności seksualnych.

Niezbyt częste działania niepożądane po escitalopramie (występujące częściej niż u 1 na 100, ale rzadziej niż u 1 na 100):

 • zmniejszenie masy ciała;
 • tachykardia;
 • omdlenia;
 • krwawienia;
 • pokrzywka;
 • łysienie;
 • swędzenie skóry;
 • obrzęki;
 • zaburzenia doznań zmysłowych;
 • pobudzenie i nerwowość;
 • napady lęku;
 • splątanie umysłowe.

Rzadkie działania niepożądane po escitalopramie (występujące częściej niż u 1 na 10 000, ale rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów):

 • bradykardia;
 • reakcja anafilaktyczna;
 • zespół serotoninowy;
 • agresja;
 • omamy;
 • depersonalizacja.

U niektórych pacjentów mogą pojawić się inne objawy niepożądane o nieznanej częstotliwości, takie jak:

 • małopłytkowość;
 • nieprawidłowe wyniki enzymów wątrobowych;
 • zatrzymanie moczu;
 • zaburzenia ruchowe;
 • drgawki;
 • obrzęki naczynioruchowe;
 • siniaki;
 • nieprawidłowe wydzielanie hormonu antydiuretycznego;
 • hiponatremia;
 • mlekotok;
 • mania;
 • myśli i/lub próby samobójcze;
 • wydłużenie odstępu QT.

Przyjęcie zbyt dużej dawki escitalopramu (przedawkowanie) może wywoływać: zawroty głowy, pobudzenie, drgawki, wymioty, niedociśnienie i tachykardię, zaburzenia rytmu serca, zespół serotoninowy lub śpiączkę, co jest wskazaniem do natychmiastowego kontaktu z lekarzem. Ponieważ nie ma swoistego antidotum, stosuje się leczenie podtrzymujące i objawowe.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące escitalopramu (7)

Wszystkie leki zawierające escitalopram dostępne są wyłącznie na receptę.

Na polskim rynku dostępnych jest wiele leków zawierających escitalopram w dawce od 5 do 20 mg. Zwykle opakowania zawierają 28 tabletek (wyjątek stanowi Betesda w kroplach 15 ml). Ceny preparatów zależą od konkretnej apteki i zazwyczaj mieszczą się w granicach od 10 do 113 zł

Żaden preparat nie jest objęty refundacją.

Większość preparatów zawierających escitalopram występujących w tej samej postaci (tabletki powlekane) można stosować zamiennie. Należy uwzględnić zawartość substancji czynnej w preparacie oraz zwrócić uwagę na ilość sztuk w opakowaniu zamiennika (różnica nie może przekraczać 10% w stosunku do oryginału).

Nie zaobserwowano interakcji pomiędzy escitalopramem a alkoholem. Jednak ze względu na możliwe działania niepożądane spowodowane przyjmowaniem escitalopramu oraz hepatoksyczne oddziaływanie alkoholu,  nie zaleca się picia alkoholu w czasie stosowania escitalopramu.

Pierwsze efekty działania escitalopramu, przy prawidłowo dobranej dawce, występują zwykle po około 2-4 tygodniach.

Jednym ze skutków ubocznych przyjmowania escitalopramu jest zwiększenie masy ciała. Szacuje się, że przy długotrwałym stosowaniu waga może się zwiększyć średnio o 1-2 kg (zdarza się nawet 5 kg!). W dużym stopniu ma to związek z częstym wzrostem apetytu przy przyjmowaniu escitalopramu, a nie samym stosowaniem leku.

Nagłe zaprzestanie przyjmowania escitalopramu (szczególnie w przypadku długotrwałego leczenia) może wywołać objawy odstawienne, takie jak: nudności, wymioty, niepokój, pocenie się, drażliwość, drżenie, zaburzenia widzenia i palpitacje serca. Dlatego konieczne jest stopniowe zmniejszanie dawki leku. Odstawienie nie powinno trwać krócej niż 1-2 tyg.