Receptomat | e-Konsultacja z Receptą Online

Obowiązek Informacyjny - Nagrywanie rozmów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej: RODO, informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Rapiomed Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łuckiej 15/204 (dalej jako „Administrator”).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (Mateusza Borowicza), z którym można się skontaktować:
  • listownie pod adresem: Rapiomed Group sp. z o.o. ul. Łucka 15/204, 00-842 Warszawa;
  • mailowo pod adresem: [email protected]
 3. Nagrywanie rozmów telefonicznych w czasie konsultacji stosowane jest w celu zapewnienia najwyższych standardów telekonsultacji.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby odbywającej konsultację wyrażona w trakcie tej konsultacji oraz: art. 6 ust. 1 lit f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) oraz art. 6 ust. 1 lit f) RODO w związku z art. 9 ust. 2 lit h) RODO.
 5. Co do zasady nagrania przechowywane są przez okres 3 miesięcy, a maksymalnie do 3 lat. W przypadku, w którym nagrania stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w takim postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 6. Zarejestrowane rozmowy będą udostępniane jedynie osobom i organom do tego upoważnionym.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu, przeniesienia danych do innego administratora w zakresie określonym w art. 20 RODO, z zastrzeżeniem jednak ograniczeń praw wynikających z prawa powszechnie obowiązującego.
 9. Wnioski można przesyłać listownie na adres naszej siedziby lub e-mailowo na adres: [email protected]. Aby mieć pewność, że jest Pani/Pan osobą uprawnioną do złożenia wniosku, możemy prosić Panią/Pana o podanie dodatkowych informacji pozwalających na potwierdzenie Pani/Pana tożsamości.
 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.
 11. Korzystanie ze świadczonych przez nas usług jest dobrowolne.
 12. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia udzielonych zgód dotyczących przetwarzania danych osobowych. Wycofanie danej zgody nie wpływa na nasze prawo do przetwarzania danych w celu opisanym w tej zgodzie do chwili jej cofnięcia.
 13. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.