Receptomat | e-Konsultacja z Receptą Online

Obowiązek Informacyjny - Nagrywanie rozmów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Rapiomed Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łuckiej 15/204. (dalej jako „Administrator”).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (Mateusz Borowicz), z którym można się skontaktować:
  • Listownie pod adresem: Rapiomed Group Sp. z o.o. ul. Łucka 15/204 00-842 Warszawa;
  • Mailowo pod adresem: [email protected]
 3. Nagrywanie rozmów telefonicznych stosowane jest w celu zapewnienie najwyższych standardów obsługi telefonicznej oraz ocena rozmów w zakresie ich przebiegu na wypadek wystąpienia sytuacji spornych.
 4. Monitoringiem rozmów objęte są wszystkie rozmowy przychodzące.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby dzwoniącej wyrażona poprzez kontynuację rozmowy oraz: art. 6 ust. 1 lit f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora ) oraz art. 6 ust. 1 lit f) RODO w związku z art. 9 ust. 2 lit h) RODO
 6. Nagrania przechowywane są przez okres 3 lat. W przypadku, w którym nagrania stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 7. Zarejestrowane rozmowy będą udostępniane jedynie osobom i organom do tego upoważnionym.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu, przeniesienia danych do innego administratora w zakresie określonym w art. 20 RODO, z zastrzeżeniem jednak ograniczeń praw wynikających z prawa powszechnie obowiązującego.
 10. Wnioski można przesyłać listownie na adres naszej siedziby lub e-mailowo na adres: [email protected]. Aby mieć pewność, że jest Pani/Pan osobą uprawnioną do złożenia wniosku, możemy prosić Panią/Pana o podanie dodatkowych informacji pozwalających na potwierdzenie Pani/Pana tożsamości.
 11. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.
 12. Korzystanie ze świadczonych przez nas usług jest dobrowolne.
 13. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia udzielonych zgód dotyczących przetwarzania danych osobowych. Wycofanie danej zgody nie wpływa na nasze prawo do przetwarzania danych w celu opisanym w tej zgodzie do chwili jej cofnięcia.
 14. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.