Receptomat | e-Konsultacja z Receptą Online

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Regulamin organizacyjny, stosownie do postanowień art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, określa zagadnienia funkcjonowania podmiotu leczniczego działającego pod firmą: Rapiomed Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Łuckiej 15/204 (00-842 Warszawa) wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XIII Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000695195.
2. Rapiomed Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (zwana też dalej: „podmiotem leczniczym”) jest organizatorem udzielania świadczeń telemedycznych oraz jest wpisana do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod numerem 000000229172.

§ 2.

Podmiot leczniczy działa na podstawie:
1) powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności:
a) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
b) ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
2) niniejszego Regulaminu organizacyjnego.

CELE I ZADANIA PODMIOTU

§ 3.

1. Podmiot leczniczy organizuje udzielanie odpłatnych ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych przez osoby do tego uprawnione – wyłącznie za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.
2. Świadczenia zdrowotne, o których mowa powyżej obejmują w szczególności udzielanie konsultacji medycznych, wystawianie e-recept, e-skierowań i e-zwolnień oraz usługi telemedycyny w zakresie wybranych schorzeń.
3. Podmiot leczniczy realizuje w szczególności następujące zadania:
1) organizacja i udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia;
2) wykonywanie innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub odrębnych przepisów.
4. Celem podmiotu leczniczego jest również promocja zdrowia, edukacja pacjentów, a także propagowanie zdrowego trybu życia.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZAKŁADU LECZNICZEGO

§ 4.

1. Podmiot leczniczy składa się z jednego zakładu leczniczego funkcjonującego pod nazwą: Rapiomed Group.
2. W podmiocie leczniczym funkcjonuje jednostka organizacyjna pod nazwą: Rapiomed Group -Telemedycyna.
3. Podmiot leczniczy jest właścicielem strony internetowej receptomat.pl, za pośrednictwem której prezentowana jest oferta świadczeń zdrowotnych realizowanych przez podmiot leczniczy oraz przez którą pacjent rejestruje się na odbycie telekonsultacji.
4. W podmiocie leczniczym funkcjonują następujące stanowiska:
1) Kierownik – rolę kierownika pełni Zarząd Rapiomed Group sp. z o.o.;
2) Dyrektor medyczny;
3) Koordynator administracyjny;
4) Lekarze;
5) Informatycy;
6) Biuro Obsługi Klienta.

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ ORAZ ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

§ 5.

1. Podmiot leczniczy prowadzi działalność w zakresie udzielania ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.
2. Podmiot leczniczy organizuje udzielanie, przez osoby wykonujące zawód medyczny, świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności – tj. świadczeń telemedycznych, w szczególności udzielanie konsultacji medycznych, wystawianie e-recept, e-skierowań i e-zwolnień oraz usługi telemedycyny w zakresie wybranych schorzeń, udzielanie porad, wydawanie opinii lekarskich i innych.
3. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w jednostce organizacyjnej obejmuje (zgodnie z kodami resortowymi dziedziny medycyny stanowiącymi część X systemu kodów identyfikacyjnych) następujące dziedziny medycyny:
  • Choroby wewnętrzne (kod resortowy dziedziny medycyny – 07),
  • Medycyna rodzinna (kod resortowy dziedziny medycyny – 16),
  • Pediatria (kod resortowy dziedziny medycyny – 28),
  • Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna (kod resortowy dziedziny medycyny – 107).

MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

§ 6.

Świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, co oznacza, że miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych jest każdorazowo miejsce przebywania osób wykonujących zawód medyczny udzielających tych świadczeń.

PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

§ 7.

1. Podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych wyłącznie za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności z wykorzystaniem udostępnianej przed podmiot leczniczy platformy.
2. Świadczenia zdrowotne są udzielane przez osoby wykonujące zawód medyczny, zatrudnione przez podmiot leczniczy lub z nim współpracujące na podstawie umowy cywilnoprawnej. Świadczenia zdrowotne mogą być także udzielane przez inny podmiot leczniczy, na podstawie umowy pomiędzy tym podmiotem, a podmiotem leczniczym.
3. Świadczenia zdrowotne udzielane są w godzinach pracy podmiotu leczniczego. Godziny pracy podmiotu leczniczego (harmonogram) są ustalane na mocy uchwały Zarządu Podmiotu leczniczego i są dostępne na stronie internetowej podmiotu leczniczego.
4. Jeżeli istnieją ku temu wskazania medyczne, w szczególności w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta, osoba wykonująca zawód medyczny skontaktuje się niezwłocznie z pacjentem w celu poinformowania pacjenta o konieczności stawienia się pacjenta w odpowiednim podmiocie leczniczym udzielającym odpowiednich świadczeń zdrowotnych lub podejmie inne, medycznie uzasadnione, kroki.

§ 8.

1. Podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych odpłatnie na podstawie umów zawieranych z pacjentami na odległość przy wykorzystaniu portalu udostępnianego przez podmiot leczniczy zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie udzielania świadczeń telemedycznych i dokonaniu zapłaty za wybrany rodzaj usługi.
2. Regulamin udzielania świadczeń telemedycznych udostępniany jest na stronie podmiotu leczniczego i każdy pacjent ma obowiązek zapoznać się z nim i zaakceptować jego treść przed rozpoczęciem udzielania świadczeń.
3. Pacjent zostaje poinformowany o cenie i szczegółowym zakresie wybranego świadczenia zdrowotnego przed podjęciem decyzji o skorzystaniu ze świadczenia.
4. Podmiot leczniczy oraz osoby wykonujące zawód medyczny mają prawo do odmowy udzielenia świadczenia w przypadku m.in. rażąco konfliktowego zachowania ze strony pacjenta (w tym wulgarnego komunikowania się) lub podejrzenia przekazywania przez pacjenta nieprawdziwych lub nierzetelnych informacji, a także w przypadku utraty zaufania lub obiektywizmu terapeutyczno-leczniczego przez świadczeniodawcę w stosunku do pacjenta, z zastrzeżeniem warunków, jakie powinny zostać spełnione w sytuacji odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego oraz wymogów wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

ORGANIZACJA I ZADANIA POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPOSÓB KIEROWANIA JEDNOSTKAMI I KOMÓRKAMI ORGANIZACYJNYMI ZAKŁADU LECZNICZEGO

§ 9.

1. Organizacja i zadania poszczególnych jednostek organizacyjnych i komórek organizacyjnych ustalane są przez Rapiomed Group sp. z o.o.
2. Podstawowe obowiązki osób zajmujących poszczególne stanowiska w podmiocie leczniczym:
1) Kierownik:
a) organizowanie i kierowanie pracą podległych mu pracowników;
b) zatwierdzenie planów inwestycyjnych;
c) tworzenie aktów normatywnych (zarządzenia wewnętrzne);
d) wydawanie upoważnień i pełnomocnictw ogólnych oraz do załatwienia określonych spraw;
e) reprezentowanie jednostki przed organami kontroli zewnętrznej w trakcie ich przeprowadzania i w postępowaniu kontrolnym;
f) zawieranie umów na usługi medyczne;
g) podpisywanie umów cywilnoprawnych;
h) zatrudnianie i zwalnianie pracowników podmiotu leczniczego;
i) wystąpienia publiczne i współpraca z mediami;
j) nagradzanie i karanie pracowników.
2) Dyrektor medyczny:
a) koordynowanie procesu udzielania świadczeń zdrowotnych;
b) wsparcie personelu medycznego (wdrożenie, weryfikacja stosowania procedur);
c) koordynowanie zarządzaniem i prowadzeniem dokumentacji medycznej;
d) zarządzanie udoskonaleniami w obszarze medycznym, jakością medyczną (szkolenia);
3) Koordynator administracyjny:
a) koordynowanie pracy personelu niemedycznego podmiotu leczniczego;
b) bezpośredni nadzór nad działem obsługi klienta;
c) koordynowanie procesów administracyjnych w podmiocie leczniczym;
d) korespondencja z urzędami i organami;
e) zarządzanie procesem rekrutacji;
f) wykonywanie zadań zleconych przez Zarząd.
4) Lekarz
a) udzielanie świadczeń zdrowotnych, w tym telemedycznych określonych w regulaminie podmiotu leczniczego;
b) wystawianie e-recept, e-zwolnień, e- skierowań;
c) działania w zakresie edukacji zdrowotnej i profilaktyki;
d) prowadzenie badań naukowych;
e) kontakt z pacjentami.
5) Informatycy
a) usprawnianie systemu;
b) archiwizacja danych;
c) analiza rozwiązań informatycznych na potrzeby udzielania świadczeń;
d) współpraca z lekarzami celem ulepszania obsługi informatycznej;
e) zakładanie kont pacjentów;
f) zarządzanie danymi systemu.
6) Księgowość: prowadzenie dokumentacji księgowej.
7) Biuro Obsługi Klienta:
a) bieżąca komunikacja z klientami;
b) bieżąca komunikacja z lekarzami oraz ZUS;
c) bieżąca komunikacja z urzędami, organami i instytucjami.

§ 10.

1. Podmiot leczniczy jest reprezentowane przez Zarząd Spółki.
2. Zarząd Spółki kieruje jednostkami i komórkami organizacyjnymi.
3. Zarząd Spółki wykonuje wszelkie prawa i obowiązki, jakie na podmiot leczniczy nakładają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
4. Do wyłącznej decyzji Zarządu zastrzega się:
a) decyzje dotyczące finansów Spółki, w tym ustalenie cen usług;
b) zatwierdzanie planów inwestycyjnych, naprawczych, audytów;
c) przedkładanie uprawnionym organom wniosków dotyczących zmian w regulaminie organizacyjnym podmiotu leczniczego;
d) wydawanie wewnętrznych aktów normatywnych;
e) udzielanie pełnomocnictw i upoważnień;
f) występowanie w imieniu Spółki przez urzędami, sądami i organami administracji;
g) zawieranie umów na świadczenia zdrowotne;
h) zawieranie umów cywilnoprawnych;
i) nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy.
5. Zarząd Spółki może kierować podmiotem leczniczym przy pomocy osób na samodzielnych stanowiskach działających na podstawie udzielonych im pełnomocnictw.

WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA Z INNYMI PODMIOTAMI WYKONUJĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

§ 11.

1. Podmiot leczniczy w celu zapewnienia prawidłowości oraz ciągłości procesu udzielania świadczeń zdrowotnych współdziała z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, w szczególności z osobami wykonującymi zawód medyczny, które udzielają świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów.
2. Podmiot leczniczy oraz osoby udzielające w jego imieniu świadczeń zdrowotnych, udzielają innym podmiotom wykonującym działalność leczniczą informacji związanych z pacjentem w przypadku gdy:
a) pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy;
b) zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych innym osobom wykonującym zawód medyczny, uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń;
c) obowiązujące przepisy prawa tak stanowią;
3. Podmiot leczniczy udostępnia podmiotom wykonującym działalność leczniczą dokumentację medyczną pacjentów, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych.

DOKUMENTACJA MEDYCZNA I WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

§ 12.

1. Podmiot leczniczy prowadzi dokumentację medyczną pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych i zapewnia ochronę i poufność danych zawartych w tej dokumentacji zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
2. Podmiot leczniczy udostępnia dokumentację medyczną na zasadach określonych w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
3. Dokumentację medyczną udostępnia się na podstawie:
a) pisemnego wniosku osoby uprawnionej (wysłanego drogą pocztową/elektroniczną),
b) wniosku złożonego za pośrednictwem Platformy.
4. Podmiot leczniczy jest zobowiązany do identyfikacji osoby wnioskującej o udostępnienie dokumentacji medycznej. Prawidłowa identyfikacja stanowi warunek udostępnienia dokumentacji medycznej.
5. Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej i potwierdzenie jej udostępnienia przechowuje się wraz z dokumentacją medyczną.
6. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
a) do wglądu;
b) poprzez sporządzenie wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
c) przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta,
d) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,
e) na informatycznym nośniku danych.
7. Za udostępnianie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów, kopii albo wydruków Podmiot leczniczy nie pobiera opłaty jeśli dokumentacja jest wydawana pacjentowi lub osobie upoważnionej po raz pierwszy w tym zakresie.
8. W przypadku udostępniania dokumentacji medycznej w sposób określony w ust. 6 lit b i e pobierana jest opłata za:
1) jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 14,01 zł;
2) jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – 0,49 zł
3) udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – 2,80 zł.

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

§ 13.

1. Wysokość opłat za udzielanie świadczeń zdrowotnych została określona w Cenniku Usług Medycznych, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Opłaty za udzielanie świadczeń zdrowotnych pobierane są przed przystąpieniem do udzielania świadczenia zdrowotnego podczas składania zamówienia na udzielenie świadczenia zdrowotnego.
2. Opłata może zostać powiększona o należny podatek od towarów i usług, jeśli ma to zastosowanie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14.

1. Postanowienia Regulaminu obowiązują wszystkich pracowników Podmiotu leczniczego i osoby lub podmioty z nim współpracujące, wykonujące świadczenia zdrowotne na jego rzecz pacjentów oraz osoby wskazane lub upoważnione przez pacjentów na podstawie Regulaminu, przepisów prawa lub Regulaminu świadczenia usług telemedycznych.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Zarząd Rapiomed Group sp. z o.o.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego

Cennik Usług Medycznych

LPŚwiadczenieCena brutto
1pierwsza Telekonsultacja z możliwością uzyskania e‑recepty59 zł
2pierwsza Telekonsultacja z możliwością uzyskania e‑recepty z czasem realizacji do 2 godzin79 zł
3pierwsza Telekonsultacja w opcji „e‑Skierowanie Online” z możliwością uzyskania e‑skierowania59 zł
4pierwsza Telekonsultacja w opcji „e‑Skierowanie Online” z możliwością uzyskania e‑skierowania z czasem realizacji do 2 godzin79 zł
5kolejne Telekonsultacje z możliwością uzyskania e‑recepty79 zł
6kolejne Telekonsultacje z możliwością uzyskania e‑recepty z czasem realizacji do 2 godzin99 zł
7kolejne Telekonsultacje w opcji „e‑Skierowanie Online” z możliwością uzyskania e‑skierowania79 zł
8kolejne Telekonsultacje w opcji „e‑Skierowanie Online” z możliwością uzyskania e‑skierowania z czasem realizacji do 2 godzin99 zł
9Telekonsultacja w opcji „Teleporada Ogólna” z możliwością uzyskania e‑recepty lub e‑skierowania99 zł
10Telekonsultacja w opcji „Teleporada Ogólna” z możliwością uzyskania e‑recepty lub e‑skierowania z czasem realizacji do 2 godzin119 zł
11Telekonsultacja w opcji „e‑Zwolnienie L4” z możliwością uzyskania e‑zwolnienia119 zł
12Telekonsultacja w opcji „e‑Zwolnienie L4” z możliwością uzyskania e‑zwolnienia z czasem realizacji do 2 godzin139 zł

Cena usług może ulec zmianie.